Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady a (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) je Ladislav Sluka, 507 23 Staré Hrady 117, IČ 602263849, kontaktní údaj: info@ceskyraj.info (dále jen správce).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v následujících oblastech:

Za účelem vyřízení objednávky na vytvoření a zveřejnění (veřejné zpřístupnění) internetové prezentace pro objednatele na internetových stránkách www.ceskyraj.info (dále jen "objednatel"). V uvedeném případě správce vyžaduje uvedení těchto osobních údajů při objednávce (registraci):

 • jméno a příjmení
 • kontaktní údaje (email, telefon, fax, poštovní adresa prezentovaného objektu, web prezentovaného objektu)
 • fakturační údaje

Za účelem zprostředkování kontaktu návštěvníka webu www.ceskyraj.info a objednatele (prostřednictvím prezentace), tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní údaje (email, telefon, fax, poštovní adresa objektu)
 • případné další osobní údaje uvedené v poznámce (vzkazu) objednateli

Za účelem zprostředkování kontaktu návštěvníka webu www.ceskyraj.info a objednatele, (prostřednictvím vložení inzerátu návštěvníkem webu), tyto osobní údaje:

 • termín ubytování
 • počet osob
 • telefon, e-mail
 • případně další informace ubytovateli (objednateli) uvedené návštěvníkem webu v poznámce

Za účelem zvýšení informovanosti mezi návštěvníky webu (prostřednictvím formuláře "Doporučit"), tyto osobní údaje:

 • jméno odesílatele
 • e-mail odesílatele
 • e-mail adresáta
 • případně údaje uvedené v textu pro adresáta

Účel zpracování a zákonný důvod pro zpracování osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci zejména právní titul plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti či souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

Při objednávce na vytvoření a zveřejnění internetové prezentace jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Osobní údaje, které se zobrazují v prezentacích jednotlivých objednatelů, jsou údaje uvedené objednatelem v objednávce pro účely vytvoření prezentace nebo jsou tyto údaje použity s jeho souhlasem (staženy z webu objednatele).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uchovávání údajů

Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami, zejména pro údaje na fakturách, lhůtami stanovenými zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní údaje po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a následně z titulu oprávněného zájmu správce do tří let od ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku pro zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám.

© ceskyraj.info 2005-2024